Regulamin wypożyczalni PREMIUM Słupsk

1. Wypożyczenie samochodu następuje na podstawie zawartej umowy najmu.

2. Podczas wynajmu wymagane jest prawo jazdy oraz drugi dokument ze zdjęciem.

3. Aby wynająć pojazd kierowca musi mieć minimum 19 (max. 65) lat oraz posiadać prawo jazdy przez okres min 1 lata.

4. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym, czysty, wraz z wyposażeniem wg protokołu zdawczo-odbiorczego, i taki pojazd też oddaje.

5. Najemca może dokonać rezerwacji pojazdu z wybranej klasy poprzez stronę internetową bądź telefonicznie, przez co posiada gwarancję  iż otrzyma wybrane auto z danej klasy. W sytuacjach losowych oraz z przyczyn nie zależnych od firmy Premium, np dany samochód ulegnie awarii lub będzie uczestniczył kolizji drogowej w poprzednim wynajmie, klient otrzyma samochód w porównywalnej lub wyższej klasie w tej samej cenie. Najemca w takim wypadku może również zrezygnować z danej rezerwacji, nie ponosząc żadnych kosztów.

6. Najemca może dokonać płatności za rezerwowany pojazd np. gotówką w PLN lub innej walucie. Najemca, może odstąpić bezpłatnie od rezerwacji  na min. 3 dni od daty wynajmu. Odwołanie rezerwacji w dniu lub dzień przed od daty potencjalnego wypożyczenia to wymagalność to 20 % zakładanej kwoty.

7. Należność wynikająca z umowy najmu pobierana jest z góry zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8. Do obowiązków Najemcy należy używanie samochodu z jego potocznym przeznaczeniem . Najemca ma dbać o powierzone mienie oraz uzupełnianie płynów, sprawdzanie ciśnienia w ogumienia, wymiana przepalonych żarówek i ewentualnej jego naprawy doraźnej oraz używanie właściwego paliwa. W sytuacjach wyjątkowych wynajmujący ma prawo wymówić z winy najemcy umowę wynajmu, jeżeli stwierdzi iż pojazd używany jest niezgodnie z jego faktycznym przeznaczeniem.

9. Przedłużenie najmu musi być potwierdzone przez Premium Słupsk, min na 24 godziny przed upływem terminem zwrotu pojazdu wynikającym z zawartej umowy.

10. W przypadku jeśli pojazd nie zostanie zwrócony o godzinie ustalonej w umowie, i po kilkukrotnym wcześniejszym kontakcie telefonicznym z najemca,  wynajmujący mam prawo powiadomić organy ścigania o przywłaszczeniu mienia, oraz naliczyć karę umowna w wysokości 2 krotnej stawki za wynajem dobowym za każdy dzień. Kara może nie zostać naliczona, gdy najemca wskaże uzasadnienie przyczyny spóźnienia t.j wypadek lub inne ważne przesłanki, na które najemca nie miał wpływu oraz poinformuję o tym fakcie telefonicznie wcześniej wynajmującego.

11. Kierowcą może być tylko osoba wskazana w Umowie wynajmu.

12. Próba przekroczenia granic UE bez zgody firmy Premium spowoduje nałożenie kary w wysokości 1000zł.

13. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować firmę Premium oraz zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki. W przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę, do wartości rzeczywistej pojazdu.

14. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.

15. Wyjazd za granice RP jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z wynajmującym i zapisaniu tego faktu w umowie najmu.  

16. W cenie wynajmu klient posiada OC oraz assistance, dodatkowe zawarte ubezpieczenie zwalnia go z pokryciu udziału w szkodzie własnej lub całkowitej, chyba że najemca użytkował pojazd niezgodnie z przeznaczeniem, był pod wpływem alkoholu, dokonał szkody celowo, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem na terenie danego kraju. 

17. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.).